Visie

Onze missie

KOHa Sint-Jozef biedt kwaliteitsvol onderwijs zodat we onze leerlingen optimaal voorbereiden op hogere studies of de arbeidsmarkt.

Elke dag opnieuw bouwen we samen aan een aangenaam leerklimaat gedragen door een professioneel en zorgzaam team. Onze werking is geïnspireerd door de boodschap en de waarden van het evangelie.

KOHa Sint-Jozef staat ook voor innovatief en uitdagend onderwijs. We steunen op die manier alle leerlingen om hun talenten maximaal te ontplooien en verder te groeien tot wereldburgers.

Onze visie op zorg

De zorgwerking op onze school is gebaseerd op de zorgpiramide of het zorgcontinuüm. Deze zorgstructuur bestaat uit verschillende fases: preventieve basiszorg, verhoogde zorg, uitbreiding zorg en overstap naar school op maat. Het hele schoolteam, maar in eerste instantie de vakleerkracht, is verantwoordelijk voor de zorgwerking in de klas. Leerkrachten vormen onze eerstelijnszorg.

De leerkracht wordt hierbij ondersteund door het zorgteam. In sommige gevallen roepen we ook de expertise van externen in, die samen met ons de ontwikkeling van de jongeren willen opvolgen en stimuleren.

Fase 0 : Brede/preventieve basiszorg

Op onze school bestaat dit fundament onder andere uit: 

  • Een veilig pedagogisch klimaat, waar jongeren zich goed voelen en op een beleefde manier voor hun mening kunnen uitkomen, waar ze leren omgaan met elkaar en zichzelf beter leren kennen. We zetten sterk in op een aangenaam leerklimaat en namen een anti-pestcharter op in onze schoolagenda. 
  • Een klasorganisatie met duidelijke afspraken, motiverende werkvormen, een krachtige leeromgeving… 
  • Basiszorgplannen leren en studeren voor 2de en 3de graad, worden toegelicht op infovergaderingen en staan online. 
  • Het melden van zowel positieve zaken als problematische situaties via het digitaal leerlingvolgsysteem Kajakaja. Zo kunnen bepaalde problemen vroegtijdig aangepakt worden. 
  • Het aanbieden van taalondersteuning, sessies leren leren, huiswerkklas, studeren op school… 
  • Leerlingen helpen vormen en ondersteunen in hun relationele bekwaamheid door een uitgewerkte leerlijn relationele en seksuele vorming.
  • Leerlingen begeleiden om zelfstandige volwassenen te worden die kritisch omspringen met informatie, groepsdruk, verleidingen … door het aanbieden van een weldoordacht preventie-aanbod.

Fase 1: Verhoogde zorg

De school zorgt voor een organisatie die afgestemd is op een brede zorg. Soms is er nog meer nodig om leerlingen vooruit te helpen. Voor hen worden er, na overleg in het zorgteam en in overleg met de ouders en het kind zelf, maatregelen (sticordi) afgesproken, met als doel hen verder te kunnen helpen in hun ontwikkeling. Die leerlingen krijgen dus ‘extra maatregelen’ die hun kans op slagen en hun welbevinden verhogen. Tijdens het overleg van het zorgteam (CEL) proberen we antwoorden te vinden op vragen van leerkrachten, ouders en/of leerlingen. Dit kan gaan over (1) leren en studeren, (2) leerloopbaan, (3) fysiek welzijn of (4) sociaal-emotionele ontplooiing. In het zorgteam wordt afgesproken wat er aan extra hulp kan geboden worden en dit wordt duidelijk gecommuniceerd (via Kajakaja, mail of klassenraden) naar de betrokken partijen. Vaak volgen hieruit aparte gesprekken met de leerling, ouder(s) en leerkrachten. De zeven pijlers van het handelingsgericht werken vormen onze leidraad.

Fase 2: Uitbreiding van de zorg

Voor een kleiner aantal leerlingen volstaat ook de verhoogde zorg niet: de begeleiding van de leerling dreigt vast te lopen. Er is nood aan bijkomende inzichten. Het CLB wordt op vraag van de school en/of de leerling/ouders betrokken bij de individuele probleemanalyse. Dit kan op verschillende manieren:

  • de vraag wordt besproken op de cel leerlingenbegeleiding waarvan de CLB-medewerker lid is. De cel neemt zelf het initiatief om de leerling te begeleiden of formuleert een voorstel aan de begeleidende klassenraad;
  • indien ook de cel leerlingenbegeleiding niet meteen een oplossing ziet, kan een aanmelding bij het CLB overwogen worden. Specifieke (sticordi-)maatregelen en ondersteuning in fase 1 van verhoogde zorg kunnen dan worden verdergezet, aangepast of geïntensifieerd. In deze vorm van zorg is het soms nodig om de kennis van externen in te schakelen, die in overleg met de ouders en de school samen op weg gaan om hulp te bieden aan het kind. Het gaat hier om het inschakelen van logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, revalidatiecentra, GON-begeleiding, psychologen…

Vaak wordt een individueel begeleidingsplan uitgewerkt op maat van de leerling. Bestaande begeleidingsplannen worden opnieuw voorgelegd aan de verschillende partijen bij het begin van elk schooljaar. Afhankelijk van de ernst van de diagnose kan het begeleidingsplan al in september of op een later tijdstip in gang treden.

Fase 3: Individueel aangepast traject/overstap naar een school op maat

Soms kunnen we de leerlingen die kans op slagen en het verhogen van het welbevinden niet meer bieden. Als zorgteam gaan we dan op weg met de ouders en het kind om de overstap naar een school op maat te maken. Een dergelijk proces kan niet zonder tussenkomst van het VCLB Waas en Dender. We kunnen ouders hierin zo goed mogelijk begeleiden.

Onze visie op ICT

ICT in de klas

Leerplannen en lesmethodes zetten in onze gedigitaliseerde maatschappij steeds meer in op ICT-integratie in alle lessen. Leerkrachten en leerlingen moeten in hun lessen gebruik maken van computers en moderne communicatiemiddelen.
We investeren in het inrichten van ICT-lokalen. Deze lokalen worden ingericht met als doel het verwerven van de noodzakelijke informaticacompetenties. Qua inrichting zijn ze echter niet gemaakt voor het geven van ‘gewone’ lessen waarin ICT-middelen gebruikt worden.
Daarom investeert STJ sinds een paar jaar in mobiele ICT-middelen (laptops en I-Pads). Deze kunnen door leerkrachten gereserveerd worden en meegenomen worden naar de leslokalen. Ze worden ingezet waar en wanneer nodig en geïntegreerd in de normale leeromgeving, de klas.

Technology Enhanced Learning

KOHa Sint-Jozef zet in op Technology Enhanced Learning. Er wordt geïnvesteerd in technologie die de leerlingen kunnen gebruiken in de klas. Dit is aanvullend bij technologie die aan leerkrachten ter beschikking gesteld wordt om les te geven zoals een beamer in elke klas.
De school investeert in deze leermiddelen, niet de ouders.

Middel geen doel

Technologie wordt steeds beschouwd als een leermiddel. Centraal staat het leerproces van de leerling. Uitgangspunt is nooit het ‘gebruiken van technologie’ maar wel het ‘inschakelen van technologie om het leerproces te versterken’.
Wanneer technologie gebruikt wordt om de les hipper te maken, gaat dit snel vervelen. Leeractiviteiten met ICT-middelen moeten een meerwaarde hebben.

De beste app is de leraar

Uitgangspunt is steeds de kracht van de leerkracht. Vanuit de noden van de leerkracht wordt gekeken welke middelen nuttig kunnen zijn in de les.
Om integratie op maat te voorzien voor elke leerkracht, investeert de school niet enkel in de leermiddelen, maar ook in de ondersteuning van de leerkrachten. Naast een technische ICT-coördinator is er ook een pedagogische ICT-coördinator. Deze brengt via projecten en impulsen ideeën aan die leerkrachten helpen om in hun les ICT te integreren.